Loading...

Soubory cookie

1. Webové stránky automaticky neshromažďují žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookie.
2. Soubory cookies (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Zákazníka a jsou určeny pro používání webových stránek. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
3. Subjektem, který umísťuje cookies na koncové zařízení Zákazníka a přistupuje k nim, je AFF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Rajc Poduchowny.
4. Soubory cookie se používají k:
a) přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím Zákazníka a optimalizace používání webových stránek; tyto soubory zejména umožňují rozpoznat zařízení Zákazníka a správně zobrazit webové stránky, přizpůsobené jeho individuálním potřebám;
b) vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak zákazníci používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
c) udržování návštěvy zákazníka za účelem návratu k obsahu košíku.
5. Web používá následující typy souborů cookie:
a) „relace“ (soubory cookie relace) a „trvalé“ (trvalé soubory cookie). Cookies „relace“ jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Zákazníka až do odhlášení, opuštění webu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Zákazníka po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než jsou Zákazníkem smazány;
b) cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k odhalování podvodů v oblasti autentizace v rámci webu;
c) „výkonnostní“ soubory cookie, umožňující shromažďování informací o tom, jak jsou webové stránky používány;
d) „funkční” cookies, umožňující „zapamatování” nastavení zvoleného Zákazníkem a personalizaci rozhraní Zákazníka, např. z hlediska zvoleného jazyka nebo regionu, ze kterého Zákazník pochází, velikosti písma, vzhledu webu apod.
6. Software používaný k prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) v mnoha případech standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Zákazníka. Zákazníci mohou svá nastavení souborů cookie kdykoli změnit. Tato nastavení je možné změnit zejména tak, že zablokuje automatickou manipulaci s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo informuje o každém jejich umístění na zařízení Zákazníka. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).
7. Vezměte prosím na vědomí, že omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

Zásady ochrany osobních údajů

§1. Správce osobních údajů

1. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) je AFF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Rajci Poduchalny na adrese Rajec Poduchowny 95a, 26-613 Radom, NIP: 7962993019, REGON: 384455007, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000805346, rejstříkový soud hlavního města: Okresní soud ve Varšavě pro Varšava, 14. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, základní kapitál: 5 000 PLN.
2. E-mailová adresa správce údajů: myorder.aff@gmail.com.
3. Správce podle čl. 32 sec. 1 GDPR dodržuje zásadu ochrany osobních údajů a uplatňuje vhodná technická a organizační opatření, aby nedošlo k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům zpracovávaným v souvislosti s vykonávanou činností.
4. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, avšak nezbytné pro uzavření smlouvy se správcem údajů.
5. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy nebo poskytování služeb subjektu údajů.

§2. Účel a základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:
a) příprava obchodní nabídky v reakci na zájem zákazníka, který je oprávněným zájmem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
b) uzavírání a plnění smluv s klienty, na základě uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
c) poskytování elektronických služeb prostřednictvím webových stránek, na základě uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
d) vyřizování stížností, a to na základě povinnosti správce údajů v souvislosti s platnými právními předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
e) účetnictví související s vystavením a přijetím dokladů o vypořádání, na základě ustanovení daňového zákona (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
f) archivace údajů pro případné určení, šetření nebo obranu proti nárokům, případně nutnost prokázat skutečnosti, což je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
g) telefonický nebo e-mailový kontakt, zejména v reakci na dotazy adresované správci údajů, což je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
h) marketing, který je jejím oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo je založen na předchozím souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

§3. příjemci údajů. Přenos dat do třetích zemí

1. Příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem údajů mohou být subjekty spolupracující se správcem údajů, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.
2. Příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem údajů mohou být i subdodavatelé – subjekty, jejichž služeb správce údajů využívá ke zpracování údajů, např. účtárny, advokátní kanceláře, subjekty poskytující IT služby (včetně hostingových služeb).
3. Po správci údajů může být požadováno poskytnutí osobních údajů na základě platných právních předpisů, zejména poskytnutí osobních údajů pověřeným úřadům nebo státním institucím.
4. Osobní údaje nebudou předány subjektu se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor.

§4. Doba uložení osobních údajů

1. Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání smlouvy uzavřené se subjektem údajů a po jejím ukončení pro účely uplatnění nároků souvisejících se smlouvou, plnění povinností podle platných právních předpisů, nejdéle však po dobu trvání promlčecí doby v v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
2. Správce údajů uchovává osobní údaje obsažené ve fakturačních dokladech po dobu stanovenou v ustanoveních daňového zákona.
3. Správce údajů uchovává osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely po dobu 10 let, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním nebo vznesení námitky proti zpracování.
4. Správce údajů uchovává osobní údaje pro jiné účely, než které jsou uvedeny v odst. 1-3 po dobu jednoho roku, pokud souhlas se zpracováním údajů nebyl odvolán dříve a ve zpracování údajů nelze pokračovat na jiném základě než na základě souhlasu subjektu údajů.

§5. Práva subjektu údajů

1. Každý subjekt údajů má právo:
a) přístup – získání potvrzení od správce, zda jsou její osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou o osobě zpracovávány údaje, má tato osoba k nim přístup a získat tyto informace: o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, informacích o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým údaje byly nebo budou zveřejněny, o době uchovávání údajů nebo kritériích pro jejich určení, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů a vznést námitku proti tomuto zpracování (článek 15 GDPR);
b) obdržet kopii údajů – obdržet kopii subjektu údajů, přičemž první kopie je bezplatná a za další kopie může správce účtovat přiměřený poplatek vyplývající z administrativních nákladů (čl. 15 odst. 3) GDPR);
c) opravit – požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají, nebo doplnění neúplných údajů (článek 16 GDPR);
d) na výmaz údajů – požádat o výmaz jejích osobních údajů, pokud správce již nemá právní základ pro jejich zpracování nebo údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování (čl. 17 GDPR);
e) omezení zpracování – žádost o omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), když:
– subjekt údajů zpochybňuje správnost osobních údajů – po dobu umožňující správci zkontrolovat správnost údajů,
– zpracování je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s jejich odstraněním a žádá o omezení jejich použití,
– správce již tyto údaje nepotřebuje, ale potřebuje je subjekt údajů pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků,
– subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování – dokud nebude určeno, zda oprávněné důvody na straně správce převažují nad důvody pro námitku subjektu údajů;
f) k předávání údajů – přijímání ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobních údajů, které se ho týkají, které poskytl správci, a vyžádání zaslání těchto údajů jinému správci, jsou-li údaje zpracovávány na základě souhlas subjektu údajů nebo smlouva s nimi obsažená a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaným způsobem (článek 20 GDPR);
g) vznést námitku – vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů pro legitimní účely správce, z důvodů souvisejících s její konkrétní situací, včetně profilování. Správce poté posoudí existenci platných oprávněných důvodů pro zpracování, převažujících zájmů, práv a svobod subjektů údajů nebo důvodů pro zjišťování, uplatňování nebo obhajobu nároků. Pokud jsou podle posouzení zájmy subjektu údajů důležitější než zájmy správce, bude správce povinen ukončit zpracování údajů pro tyto účely (čl. 21 GDPR).
2. Za účelem uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat správce na uvedené kontaktní údaje a sdělit mu, jaké právo a v jakém rozsahu chce uplatnit.
3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů ve Varšavě.

§6. Profilování

Osobní údaje získané správcem nebudou zpracovávány automatizovaně – a to ani formou profilování.